Theatervoorstelling vastenactie op school

Verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek komt met zijn programma ‘Samen Sterk’ naar basisschool De Zandplaat in Ovezande. Jaarlijks reist Vastenactie tijdens de vastentijd (in 2020 van 26 februari tot 10 april) met een theatervoorstelling voor basisscholen door het land. Daarin besteedt men op een speelse manier aandacht aan de betekenis van de vastentijd.

Op maandag 17 februari is om 13.15  uur de interactieve voorstelling voor de kinderen op de basisschool in Ovezande. Het is een samenwerking tussen de Caritas van de RK-kerk en de basisschool. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als tegenprestatie organiseert de school samen met de kerk een fondsenwervende activiteit voor de vastenactie.

Afbeelding bewerken

Matthijs gaat in zijn programma ‘Samen Sterk’ in op thema’s als vriendschap en iets doen voor een ander. Ook brengt hij de vastenactieprojecten op een toegankelijke manier ter sprake. Met zijn buikspreekpoppen en goocheltrucs maakt Matthijs er een spetterend spektakel van, waar hij de kinderen actief bij betrekt.

Daarnaast biedt Vastenactie inspirerend lesmateriaal, met verschillende werkvormen. Het lesmateriaal staat dit jaar in het teken van beroepen: wat willen kinderen later worden en hoe is dat voor een kind in een ontwikkelingsland? Natuurlijk is er volop aandacht voor de vastentijd.

Zwerfvuil ophalen

 In de vastenperiode doen wij op zaterdag 14 maart als parochiekern Ovezande mee met NL DOET. Zo staan we bewust stil bij de zorg voor onze schepping.
Om 14.00 uur starten we bij de pastorie en zullen we, opgesplitst in groepjes, het zwerfafval in en om Ovezande op gaan ruimen. Om 16.00 uur verwachten we iedereen weer terug bij

de pastorie. Dan zullen we al het afval dat verzameld is, in de daarvoor bestemde container doen. Bij terugkomst zijn we hopelijk blij dat het dorp er weer netjes uit ziet.
We drinken gezellig een bakje koffie en wisselen verhalen uit van wat we allemaal tegen zijn gekomen en gevonden hebben.
Om deel te nemen aan het opruimen van het zwerfafval, graag aanmelden voor 10 maart op rk.ovezande@zeelandnet.nl
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Vastenmaaltijd

Dan staat er 14 maart nog iets bijzonders op het programma. Iedereen  is van harte uitgenodigd om half zes aan te schuiven bij een sober, maar voedzame vastenmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal er ook iets verteld worden over het vastenactieproject.
Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Al wat er meer binnenkomt, is bestemd voor de vastenactie.
Na deze maaltijd is er een dienst van Woord en Communie, waar pastor Alida van Veldhoven in voor zal gaan en Pius X de muziek verzorgt. Wij hopen dat parochianen, schoolkinderen en dorpsgenoten meedoen met de actie om het zwerfafval op te ruimen, want de schepping is ONZE zorg! Ook hopen wij dat er veel mensen aanschuiven, om samen van de vastenmaaltijd te genieten en in deze vastenperiode extra stil te staan bij de mensen die onze hulp hard nodig hebben.
Om deel te nemen aan de maaltijd en / of voor het opruimen van het zwerfafval, graag aanmelden voor 10 maart op rk.ovezande@zeelandnet.nl

NIEUWJAARSTOESPRAAK 4 januari 2020

Op 11 december 2018, ruim 1 jaar geleden, kwamen zo’n 100 van onze parochianen bijeen om zorgen met elkaar te delen over het concept parochieplan. Het ging met name over twee passages. Allereerst dat 4 kerken dicht zouden gaan, maar dat was niet de hoofdzaak. Het ging vooral over de wijze waarop dat zou gebeuren, van bovenaf opgelegd. Parochiekern Ovezande heeft zich altijd sterk gemaakt voor een fair bestaansrecht via de visie Vitaal en Zelfdragend waarbij je als kern zelf aan de lat staat. De verantwoordelijkheid wordt dan bij de kern zelf gelegd. Dat is een hele opdracht maar die gaan we graag aan. Even was een parallel te bespeuren. Onze kleine parochiekern ging in zijn uppie de strijd aan, net als het kleine Gallische dorp in de streek Armorica. Dit dorp slaagde er als enige keer op keer in om de invasie van de Romeinen en Julius Caesar te weerstaan door toverdrank waardoor ze onoverwinnelijk worden. Zo waren de ingrediënten voor een nieuw stripboek van Asterix en Obelix volop aanwezig. Dit stripboek zou dan als titel Asterix gaat kerken in Ovezande krijgen. Op de avond hebben we ingezet om Vitaal en Zelfdragend weer terug in beeld te krijgen. We hebben die avond ook veel tijd besteed aan de verdere vitalisering van onze parochiekern. En er is een uitgebreide brief gestuurd naar het pastoraal team en het parochiebestuur. Het stripboek is niet tot stand gekomen, druïde Panoramix is niet langs geweest om toverdrank te maken. Dat bleek uiteindelijk niet nodig.

In een gesprek in januari 2019 met het bestuur en pastoraal team is de kou uit de lucht gehaald. Overigens ging de kou ook uit de lucht voor het 2e zorgpunt, namelijk dat de financiën van de kernen op één hoop gegooid zouden worden. Intussen is Parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 definitief vastgesteld, na een heel traject met de parochiekernen en gesprekken met de bisschop. Een maandje geleden was er op 9 december een avond in Lewedorp voor alle parochianen om er kennis mee te maken. Centraal staat de gezamenlijkheid in onze verbondenheid met Jezus Christus. Daarop gebeurt al veel via bijeenkomsten, samenwerking van kernen, van clusters, van werkgroepen, uitwisseling van koren, samen vieren etc. Komende jaren gaan we dit samen verder uitbouwen. Ook parochievernieuwing is een belangrijk speerpunt. Vanwege tekort aan beroepskrachten, vrijwilligers en financiële middelen zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Wat doe je nog wel, wat niet meer? Wat kun je samen doen?

Met genoegen hebben we mogen vaststellen dat de verantwoordelijkheid laag blijft liggen. Vitaal en zelfdragend blijft het belangrijkste motto voor het bestaansrecht van de kerk. Geen aanpak van bovenaf opgelegd maar bottom-up.

Geen vrijbrief voor de kerken maar een opdracht. Zorg dat de parochiekern vitaal en zelfdragend blijft. Dus, voldoende passende activiteiten, voldoende vrijwilligers om de activiteiten uit te voeren en voldoende middelen om je eigen broek op te houden. Voorwaar geen eenvoudige opdracht, maar we gaan de uitdaging vol goede moed aan.  De parochiekerncommissie barst van de energie. Anderzijds kan het alleen slagen wanneer we er ons samen sterk voor maken. In die zin zou  elke parochiaan lid moeten zijn van de werkgroep Samen Sterk of voluit Samen Sterk voor de kerk. Daar moeten we ons allemaal betrokken bij weten.

Afgelopen jaar 2019 hebben we dat al best goed gedaan. Er waren veel activiteiten. Ik noem enkele bijzondere:

 • de tentoonstelling over Sint Jozef; er was veel te zien, ondermeer de slapende Jozef. Paus Franciscus heeft zo’n beeldje. Lastige problemen noteert hij en legt het briefje onder de slapende Jozef. Gedeelde smart is halve smart. Of de inzet van het Jozefbeeldje bij de verkoop van het huis van Tom en Charlotte. En … met succes.
 • De klomppopviering met JP de Klerk en zijn dochter Lonneke en het prachtige lied Halleluja van Lennart Cohen, gezongen door pastor Rens Stobbelaar
 • De regionale oecumenische viering met wandeling op Hemelvaart en de collecte voor Sawasdee
 • De succesvolle clusterviering bij Maria Tenhemelopneming
 • De St Franciscusviering met de dieren en knuffels
 • Het  dorpsmoestuin diner en de rondleidingen in de dorpsmoestuin met een prachtige opbrengst van 843,50 euro
 • De contactdag van de beide Zeeuwse koorkringen
 • Het jubileum van 160 jaar kerk en de vrijwilligerslunch waar 2/3-e van de vrijwilligers bij aanwezig was
 • De lichtjestocht door basisschool De Zandplaat samen met de kerk

En dit is nog maar een beperkte bloemlezing. Er was weer veel te doen, voor jong en oud en iedereen ertussen in. Natuurlijk waren er ook de sacramenten: 6 vormelingen, 1 Eerste Communicant, geen kerkelijk huwelijk, 1 dopeling en 6 uitvaarten waarvan 4 met crematie. In totaal vonden er in 2019 58 vieringen plaats in onze kerk met 4529 bezoekers. Door de vele bijzondere vieringen toch nog een keurig gemiddelde van 78 mensen per viering. Ruim 60% van de vieringen waren eucharistievieringen, pastor Buijssen spant de kroon met 15 vieringen, gevolgd door pastoor Van Hees met 14 vieringen. De werkgroep Liturgie heeft 6 vieringen verzorgd.

In 2019 hadden we een vrijwilligersbestand van iets meer dan 100 mensen, een mooi aantal op ons totale bestand van 645 parochianen. Financieel is het nog even afwachten hoe we in 2019 hebben gedraaid; dat kunnen we pas zien bij de jaarrekening.

En hoe ziet de toekomst eruit?

Het magische jaar 2020 staat voor de deur, hoogste tijd om nieuwe  stevige ambities te formuleren. Die roep voor vernieuwing komt via verschillende lijnen binnen.

 1. Zo’n mooi rond jaartal was voor bedrijven in het verleden aanleiding om mooie vergezichten, stippen op de horizon en grootse plannen te schetsen. Een jaartal om naar toe te werken en veel van deze uitgesproken ambities te proberen te realiseren. 2020 is niet meer dat verre magische jaar want het is zo ver.
 2. 25 januari aanstaande gaat het jaar van de Rat in, dat loopt tot en met 11 februari 2021. Het jaar van de Rat kenmerkt zich door vernieuwing. De Rat is altijd enthousiast en nieuwsgierig en enorm opportunistisch. Het jaar van de Rat is niet alleen het eerste jaar van een nieuwe cyclus, het is ook de start van vernieuwing en vooruitgang
 3. Astrologen voorspellen voor de komende jaren een bijzonder periode met grote omwentelingen. Die gewenste veranderingen zullen we zelf moeten gaan doorvoeren met eigen initiatieven. De stand van de planeten voorspellen dan een grote kans van slagen van die initiatieven.
 4. Via het boek Als God renoveert van father James Mallon; u heeft er ongetwijfeld van gehoord of over gelezen. Bisdom Breda propageert de kerkvernieuwing van Mallon via avonden, via groepen die het boek bespreken, via de publiekslezing op 15 januari van Leo Fijen en het congres op 24 en 25 maart met het boek en father Mallon als leidend thema.

Kortom, we gaan spannende tijden tegemoet. In de samenleving klopt dat zeker. Uitdagingen genoeg: het stikstof probleem, de gevolgen van de klimaatveranderingen, de overgang van olie en gas naar duurzame bronnen als windenergie, zonne-energie en waterstof, het gebrek aan arbeidskrachten, de Brexit, presidentsverkiezingen in Amerika. In 2008 -het vorige Ratjaar-  werd hard gewerkt aan WhatsApp wat in 2009 werd uitgebracht voor de IPhone. En moet je nu eens kijken. En nu wordt binnenkort het 5G-netwerk uitgerold. Ook dat zal gigantische wijzigingen in ons leven teweeg brengen. Denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen die feller gaan branden als ze je zien aankomen, auto’s die communiceren met stoplichten, zelfrijdende auto’s, robots, gezondheidszorg op afstand etc.

Ook voor de RK-kerk gaan we spannende tijden tegemoet. Er zijn voldoende uitdagingen komend jaar. Met het parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 van de Pater Damiaanparochie kunnen we prima uit de voeten. Daar gaan we dus als parochiekern Ovezande mee aan de slag. Meer inspiratie minder organisatie, meer samenwerking in cluster Zuid, parochievernieuwing prima maar dan wel met een inspirerende visie passend bij de Zeeuws parochies en met concrete ambities die voortkomen uit de visie.

Ik geloof niet zo in het 1-op-1 overnemen van de suggesties die father James Mallon doet in zijn boek Als God renoveert. Charlotte en ik hebben net als 12 andere Zeeuwen deelgenomen aan de 4 boeksessies. Naast bruikbare suggesties zie ik ook onderdelen die haaks staan op de kracht van de Zeeuwse katholieken. Nee, als ik in de glazen bol kijk, zie ik vanuit het pas vastgestelde parochieplan een Ovezandse missie en visie die aansluiten bij een welkome kerk, bij midden in de Ovezandse samenleving staan, bij zorgdragen voor de schepping en bij het bevorderen van sociale gerechtigheid, dichtbij en veraf. Die missie en visie zullen we verder concreet maken door passende activiteiten te doen. We doen er al heel wat, maar het kan altijd nog beter. Heeft u ideeën, kom er mee voor de dag.

Het kerkbezoek was afgelopen jaar gemiddeld best in orde, maar we moeten dat ook echt op orde houden. Daarmee doe ik ook een beroep op u, neem gerust iemand mee, een buurman of -vrouw, je kleinkind, iemand die best wil maar niet alleen kan.

Qua vrijwilligers willen we komend jaar nog een slag maken door ook incidenteel vrijwilligerswerk meer naar voren te brengen. Misschien wil iemand best een paar keer per jaar koffie achter in de kerk mee uitschenken, surveilleren bij de tentoonstelling in mei of binnenkort 15 januari helpen met koper poetsen. Zo zijn er genoeg kleine taken. We gaan daar een collecte voor houden, geen collecte waar we geld willen ophalen maar een tijdcollecte. We rekenen op de mensen die om allerlei redenen nog geen vrijwilligerswerk in de kerk verrichten of mensen die er best nog een taakje bij willen nemen.

Bij de samenwerking zullen we zeker dit jaar de clustersamenwerking intensiveren. Het is nu eenmaal zo dat niet altijd overal een viering zal kunnen zijn in de toekomst. Daar moeten we tijdig op inspelen. Dit jaar hebben we ervaring opgedaan met één gezamenlijke viering in elke kern. In Kwadendamme was dat de viering met de sacramentsprocessie, in Hansweert bij Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, bij ons bij onze patrones O.L.V Hemelvaart in  augustus. Dit jaar gaan we kijken of er meer momenten zijn waarop we vieringen samen kunnen doen. In december heeft onze kerktaxi naar Hansweert gereden. Dat blijven we inzetten bij gezamenlijke vieringen. Maak er gerust gebruik van, u wordt thuis opgehaald en later thuis weer afgezet.

Tja, en dan de financiën, daar gaat het niet primair om, maar ook dat is een onderdeel van de vitaliteit en zelfdragendheid. Intussen heeft het parochiebestuur helder vastgelegd dat de geldmiddelen gekoppeld blijven aan de parochiekern.

In de begroting voor 2020 schrijven we vóór het eerst rode cijfers. Geen gigantisch bedrag maar toch een tekort van 5000 euro. Dat komt voornamelijk doordat de rente op ons spaargeld weer verder is gedaald. Daardoor missen we inkomsten. We liggen er niet meteen wakker van maar het vergt wel actie. Dat moet je niet jaar in, jaar uit hebben. En daar ziet het wel naar uit. De rente zal niet zomaar weer als van ouds worden.

Dat probleem zullen we ook samen moeten oppakken, allemaal onze parochiebijdrage wat verhogen. Overigens liggen daar mogelijkheden. Je kunt in een simpel contractje vast te leggen dat je garant staat voor 5 jaar parochiebijdrage. Wanneer je dat doet, mag je deze bijdrage aan de Ovezandse kerk aftrekken van de belastingen, zonder dat er een drempel is. Wanneer je 40% belasting betaalt, krijg je dus 40% terug van je parochiebijdrage via de belastingen.

Als je normaliter 150 euro betaalt aan de kerk, kun je via dat contractje 250 euro betalen, via de belastingen krijg je dan 100 euro retour en ben je uiteindelijk ook netto 150 euro kwijt. Dat is een interessante constructie, het kost je niets en voor onze  kerk helpt het echt.

Het contractje is simpel, niet ingewikkeld. Verkrijgbaar bij onze kasbeheerder Kees Boonman.

Samengevat: met het pas vastgestelde parochieplan kunnen we prima uit de voeten. Zo lang we vitaal en zelfdragend blijven, heeft onze Ovezandse kerk bestaansrecht. Bij de 160 jaar zal het niet blijven. Al zijn we een kleine parochiekern, we zijn tot veel in staat. Daar moeten we allemaal tezamen voor blijven gaan. Voor elkaar als geloofsgemeenschap, als een welkome kerk voor nieuwe mensen, voor de plek die de kerk in het dorp in neemt, voor mensen die het minder hebben, voor het koesteren van de schepping. Dat moeten we echt samen doen door activiteiten die passen bij onze visie, samen de schouders er onder te zetten (denk aan de tijdcollecte) en door ook financieel samen onze kerk te dragen (denk aan contractje via Kees). 2020, laat maar komen. We gaan er voor.

Over een jaar hoop ik weer een positieve terugblik te kunnen melden en veel inspiratie voor de toekomst. Wij hopen dan ook weer op uw aanwezigheid.

De parochiekerncommissie wenst u een inspirerend nieuw jaar toe. U en iedereen die u dierbaar is, wensen we veel gezondheid, geluk en alle goeds in 2020.

Parochieplan De bakens verzetten 2019 – 2022

zie https://www.rkwalcheren.nl/parochie/parochie-plan/parochieplan-boven-de-schelde-2019-2022/

23e korendag in Ovezande

Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.
Het thema van de studiedag dit jaar is: “Ga op weg….. Het is de titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel.
De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn op genomen komen uit de Franciscaanse liedbundel. Maar men zingt ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistieviering worden ook liederen gezongen ter ere van de H. Willibrordus, waar van we de feestdag vieren op 7 november.
De studiedag voor de koren begint om 14.30 uur. De zangsessies staan onder leiding van Marcel Mangnus en Jan Schuurmans. Marcel is ondermeer organist-titularis van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Jan is onder anderen kerkmusicus in de Antoniuskathedraal te Breda

De studiedag Contactdag van zaterdag 9 november wordt afgesloten met de viering van de eucharistie om 19.00 uur in de RK-kerk van Ovezande, Hoofdstraat 60. In de viering zullen de ruim 60 deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek. Iedereen is van harte uitgenodigd om de viering met dit grote Zeeuwse koor mee te maken.

160 jaar katholieke kerk in Ovezande

Op 23 november a.s. is het 160 jaar geleden dat de Ovezandse katholieke kerk -na een bouwperiode van net geen 8 maanden- is ingewijd door deken Thomas van ‘s-Heerenhoek. Een haast niet voor te stellen prestatie. Blijkbaar was er in Ovezande veel elan om nu eindelijk (weer) een eigen kerk te hebben!

10 jaar geleden hebben we een jaar lang met een scala aan activiteiten stil gestaan bij het bijzondere jubileum. Feitelijk hebben dat jubileum en de aanloop er naar toe opgeleverd dat vele nieuwe initiatieven en bijzondere vieringen zijn opgepakt. Het heeft -net als bij de bouw van de kerk- voor veel vernieuwd elan gezorgd.

Dit jaar heeft het kerkgebouw weer een kroonjaar. In de viering van zondag 24 november willen we daar graag bij stil staan. Deze keer geen jaarrond programma maar wel extra aandacht in de viering van zondag 24 november. In de viering gaat pastoor Van Hees voor en zal de muziek worden verzorgd door onze beide koren PIUS X en Oal In.

Na afloop van de viering is er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee met wat lekkers erbij. Daar nodigen we u graag voor uit!

In de viering is een extra collecte voor het reilen en zeilen van onze eigen kerk.

In die 160 jaar hebben velen zich met hart en ziel ingezet voor de Ovezandse RK-kerk. In het boek Een baken van het Roomse Leven (2009) van Piet Rijk en Ad Schenk is daar een heel hoofdstuk aan gewijd: Velen hielpen mee.

Een bonte stoet van dienstbare mensen, veelal vrijwilligers, passeren in het boek: kosters, pastoorsmeiden, misdienaars en acolieten, zelatrices, de zangkoren, de zouaven, het kerkbestuur, het armbestuur, de bloemengroep, te veel om op te noemen. En dan hebben we het nog eens over de vele RK-groepen als de school, scouting, de propagandaclub, de Hanze, Sint DeusDedit, Ovezandse afdeling der Processie-Broederschap van O.L. Vrouwe en broederschappen van de Heilige Kindsheid, van den Sint Pieterspenning, van Kevelaer, van de Retraitepenning, van de Missiën, van den H. Geest en van den Zalige Dood.

Ook nu anno 2019 zijn velen betrokken bij het reilen en zeilen van de kerk. Met een pastoraal team op enige afstand ligt die bal om de Ovezandse kerk te runnen bij de parochiekern zelf. Dat vergt de inzet van velen.

In een kleine 30 werkgroepen zijn mensen actief voor de kerk. Heel divers van besturen tot zieken bezoeken, van de kindernevendienst tot de kerkschoonmaak, van zingen tot de (financiële of leden) administratie. Al die taken zijn noodzakelijk en wenselijk en in dezelfde mate belangrijk voor het  geheel. Nog al wat mensen komen we in meerdere werkgroepen tegen! Onlangs hebben we de balans van ons vrijwilligersbestand weer opgemaakt. We tellen nu zo’n 100 vrijwilligers.

Als parochiekerncommissie grijpen we het 160-jarig bestaan ook aan om de vrijwilligers in het zonnetjes te zetten. Als kerk zijn we hen veel dank verschuldigd! Die dank en respect voor hun inzet willen we zo 24 november onderstrepen door hen een eenvoudige doch voedzame lunch aan te bieden. Dit vindt plaats in het schietkot aan de Landweg. De vrijwilligers zijn onlangs middels een persoonlijke kaart uitgenodigd. Zij worden na de viering en koffie/thee tussen 11.45 en 12.00 uur in het schietkot verwacht.  Beste vrijwilliger, geef u tijdig op voor de vrijwilligerslunch.

We hopen de vrijwilligerslijst compleet te hebben. Mocht u echter als vrijwilliger geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, geef dat dan a.u.b. door via aschenk@zeelandnet.nl. Schroom niet, dan kunnen we het herstellen!

OVEZANDE steunt de Voedselbank

Afgelopen zaterdag stond Ovezande in het teken van de actie voor Voedselbank De Bevelanden. ‘s-Middags waren er rondleidingen in de dorpsmoestuin, geleid door leerlingen van basisschool De Zandplaat en de moestuinvrijwilligers. Vanaf 17.00 uur was er het dorpsmoestuin diner. Vele mensen hebben bijzondere gerechten gekookt met ingrediënten uit de dorpsmoestuin. Het was verrrassend wat een enorme variatie aan gerechten klaar gemaakt waren. Ruim 60 mensen, waaronder 10 kinderen, hebben genoten van de rijk gevulde dis.

Samen deze maaltijd gebruiken was gezond, gezellig en voor het goede doel. Het resultaat mag er zijn. Bij de maaltijd was een bedrag van € 655,10 bijeen gebracht. Na de collecte in de kerk kwam het totaal uit op een bedrag van € 806,10 voor Voedselbank De Bevelanden.

Open Monumentendag

Het weekend van 14 en 15 september is de 33e keer dat Open Monumentendag wordt georganiseerd.

Het thema is: Plekken van Plezier. Het gaat in op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen heen. De Ovezandse katholieke kerk bestaat dit jaar 160 jaar. In die lange periode zijn er vele feestelijkheden gevierd. Te denken valt onder andere aan de feestelijke processies, het zilveren priesterjubileum van pastoor Van de Ven in 1949 en van pastoor Franse in 1953, het binnenhalen van nieuwe pastoors, de priesterwijdingen, de befaamde koorfeesten, de bijzondere vieringen met Pasen, Kerst, 40 uren gebed, aanbiddingsfeest, patronesfeest, en de actieweekenden georganiseerd door de werkgroep ‘Samen Sterk voor de Kerk’. Nog afgezien van de prachtige beelden en attributen die hiervan getuigen.

Reden genoeg om als katholieke kerk in Ovezande ook mee te doen met het open monumentenweekend. De RK-kerk (Hoofdstraat 60 in Ovezande) is voor bezichtiging  open op zaterdag 14 september van 13.00 tot 17.00 uur. Er zullen passende attributen worden tentoongesteld. Om 14.00 uur en om 15.30 uur zijn er rondleidingen van drie kwartier met tekst en uitleg over het thema in relatie met de kerk.

OVEZANDE steunt de Voedselbank

Zaterdag 7 september stond Ovezande in het teken van de actie voor Voedselbank De Bevelanden. ‘s-Middags waren er rondleidingen in de dorpsmoestuin, geleid door leerlingen van basisschool De Zandplaat en de moestuinvrijwilligers. Vanaf 17.00 uur was er het dorpsmoestuin diner. Vele mensen hebben bijzondere gerechten gekookt met ingrediënten uit de dorpsmoestuin. Het was verrrassend wat een enorme variatie aan gerechten klaar gemaakt waren. Ruim 60 mensen, waaronder 10 kinderen, hebben genoten van de rijk gevulde dis.

Samen deze maaltijd gebruiken was gezond, gezellig en voor het goede doel. Het resultaat mag er zijn. Bij de maaltijd was een bedrag van € 655,10 bijeen gebracht. Na de collecte in de kerk kwam het totaal uit op een bedrag van € 806,10 voor Voedselbank De Bevelanden.

DORPSMOESTUIN DINER

 Op zaterdag 7 september houdt parochiekern Ovezande weer een ludieke actie voor de voedselbank. Dit keer samen met de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin. In deze tuin kweken vrijwilligers samen met een groep leerlingen van basisschool De Zandplaat het hele jaar door groenten voor Voedselbank De Bevelanden. Deze worden wekelijks op donderdagmiddag naar de voedselbank gebracht. Andere tuinliefhebbers in de regio sluiten daar bij aan wanneer zij groenten of fruit over hebben. De actie op 7 september is bedoeld om de Voedselbank te steunen

Vanaf 14.30 uur kunt u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek, zijn moestuincollega’s en de schoolkinderen. In de moestuin en in de kerktuin staan vanaf 14.30 uur koffie en thee met iets lekkers voor u klaar. Een prachtige kans om eens een kijkje in de dorpsmoestuin te nemen, een indruk op te doen van dit prachtige initiatief en als ouder ook om te weten waar de kinderen uit groep 7 en 8 een belangrijke bijdrage leveren, door na schooltijd te helpen in de moestuin. De rondleidingen starten vanaf de kerktuin.

Om 17.00 uur wordt het diner opgediend in de kerktuin bij Hoofdstraat 58 en 60 (bij slecht weer binnen). Dit diner wordt bereid met allerlei ingrediënten, groenten en fruit uit de dorpsmoestuin. Voor slechts €10,00 geniet u van heerlijke seizoensgerechten en steunt u het goede doel, want de opbrengst komt in het geheel ten goede aan de voedselbank. Voor kinderen tot en met 12 jaar is het €5,00. Graag tijdig reserveren voor dit diner via rk.ovezande@zeelandnet.nl.

Er zijn ook dinerbonnen te koop. Verras met deze dinerbon eens iemand die nooit uit eten gaat, of iemand die een leuk uitje verdient, en vraag ze mee naar het DORPSMOESTUIN DINER! Na het diner willen we deze middag samen afsluiten in een jongerenviering om 19.00 uur in samenwerking met koor Oal In en voorganger Wiel Hacking. Er is kindernevendienst.

Meld je aan, dan maken we er samen met u weer een geslaagde actie van!

Voor het dorpsmoestuin diner is iedereen van harte uitgenodigd, wel of niet uit de parochie Ovezande en jong en oud.

18 augustus clusterviering Ovezande-Kwadendamme-OZB (Hansweert)

15 augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werk gevierd, tegenwoordig vieren we dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar dus op 18 augustus en er is aanleiding om er een bijzonder feestelijke viering van te maken. Die dag is namelijk als clusterviering aangewezen, wat inhoudt dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert waarmee wij cluster Zuid van de Pater Damiaanparochie vormen, geen eigen viering is. De gezamenlijke viering is dan de Mariaviering in Ovezande. Alle aanleiding om er samen met onze medeclusterkernen een mooie viering van te maken.

Na de viering bezoeken we te voet de kapel (500m wandelen). Voor wie dit te ver vindt, is vervoer beschikbaar. Bij de kapel wordt ook nog gebeden en gezongen. Bij de kapel zijn een aantal zitplaatsen voorzien.

Iedereen wordt gevraagd een bloem van huis uit mee te nemen. Daarmee zetten we Maria in de kapel in de bloemen.

RK-kerk Ovezande in actie voor Oikocredit

Tijdens de wekelijkse viering op zaterdag 19.00 uur in de RK-kerk Ovezande, Hoofdstraat 60, wordt een bijzondere collecte gehouden voor Oikocredit. De plaatselijke caritasafdeling en ook de parochiekern nemen al jaren deel aan Oikocredit. Met deze extra actie wil de caritas u graag in de gelegenheid stellen ook een steentje bij te dragen zodat we de deelname structureel kunnen verhogen. In de viering wordt daartoe een collecte gehouden. Ook zijn bijdragen mogelijk via het bankrekeningnummer van de lokale caritas Ovezande

NL37RABO0346004306 TNV PCI Pater Damiaan.

Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot passende financiële middelen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben tot leningen. De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen.

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Een van de talloze mooie voorbeelden: Bertin Gboko uit Ivoorkust is cacaoboer, net zoals zijn ouders. Hij is zelf nooit naar school geweest en daarom extra trots op zijn zeven kinderen, die allemaal wél naar school gaan! Het schoolgeld kan Bertin betalen omdat zijn cacaoplantage nu financieel stabiel en rendabel is. De Ivoriaanse boer sloot zich namelijk aan bij coöperatie CABF, een partner van Oikocredit. “De coöperatie helpt ons met de juiste apparatuur, fytosanitaire producten, trainingen en zaden voor nieuwe cacaoplanten”, vertelt Bertin. Met méér dan financiële hulp voelt hij zich dan ook enorm gesterkt.

Ontvangers van microkrediet zijn vaak zeer gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken. Doordat de meesten echter geen opleiding hebben gevolgd, of alleen de lagere school hebben afgerond, ontbreekt het soms aan kennis op het gebied van marketing, landbouw of techniek bijvoorbeeld. Alleen financiering is dan niet genoeg, passende training is onmisbaar. Daar wordt ook in voorzien.

De viering van 6 juni wordt verzorgd door Mw. Jeanine Heezemans en koor Oal-In verzorgt de liederen. Materiaal van Oikocredit is bij de viering beschikbaar.

HEMELVAARTSDAG: kerkenpad.

Al vele jaren is het gebruikelijk om de viering op Hemelvaartsdag samen te doen met de katholieke parochiekernen en PKN-gemeenten uit de omliggende kerken. Dit jaar is parochiekern O.L.V. Hemelvaart in Ovezande weer aan de beurt om de organisatie op zich te nemen. Deze viering op 30 mei is oecumenisch van opzet met als thema “Wie weg ging, blijft”.

Als voorgangers zijn bereid gevonden dominee Egbert Rietveld en pastor Wiel Hacking. Het koor wordt gevormd door leden van de koren en cantorijen uit de gemeenten en parochiekernen, dit onder leiding van Kees Boonman met organist Ab Faase. De collecte is voor de stichting Sawasdee, waarover door Hector Loontjens een toelichting wordt gegeven. We beginnen de dag met een wandeling om 8.30 uur door ons mooie landschap. Op diverse punten wordt tekst en uitleg gegeven over een stukje historie. Onderweg worden er bloemen geplukt die in de kerk in vazen worden gezet (zou het fluitenkruid nog wat zijn? Het is een late Pasen geweest).

Om 10 uur begint de kerkdienst. Zoals altijd is het na afloop samen koffiedrinken en ontmoeting. We hopen op een grote opkomst. Iedereen is welkom.

De kapel wordt aan gedaan bij de wandeling

Klomppopviering te Ovezande: 26 mei

Het is een begin van een mooie traditie aan het worden: de viering op de zondagmorgen in het weekend van Klomppop in de feesttent op het festivalterrein. Ook dit derde jaar worden stoelen klaargezet, wordt een altaartafel gereed gemaakt, wordt bloemversiering bij Maria aangebracht en staan misdienaars en koster klaar om deze bijzondere viering tot een succes te maken. Een en ander weer in goede samenwerking tussen soosbestuur en onze parochiekern. Een mooi voorbeeld hoe gemeenschap en parochiekern elkaar opzoeken, ontmoeten en samen vieren.

Was vorig jaar de doop van Soof Remijnse, voor dit jaar was ons een huwelijksvoltrekking beloofd, maar kandidaten hebben zich nog niet gemeld! Voorganger in deze bijzondere viering is pastor Rens Stobbelaar. Deze heeft zijn wortels in Ovezande liggen, en heeft daarom een speciale band met onze gemeenschap. Voor muzikale omlijsting is er live muziek door duo J.P. en Lonneke de Klerk. Mogelijk brengt de voorganger zijn gitaar mee?

Na afloop van de viering op 26 mei, die om 10.30 uur begint, biedt De Klomp een ieder koffie en thee aan. We hopen u in grote getale te ontmoeten!

Maria gaat mee naar de feesttent op het festivalterrein.

Sint Jozef en de H. Familie in de kijker

In RK-kerk Ovezande in de meimaand

Op de zondagen in mei is de RK-kerk van Ovezande, Hoofdstraat 60, geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Dan is een prachtige, uitgebreide tentoonstelling te bezichtigen. De expositie is gewijd aan Sint Jozef. En omdat hij de patroonheilige is van het gezin, is ook de Heilige Familie opgenomen in de tentoonstelling.

De heilige Jozef is altijd bescheiden, opzij naast Maria en haar Kind, maar geloof maar dat hij een belangrijke invloed op Jezus heeft gehad. En dat hij zorgzaam voor zijn vrouw was. Als hij gewild had, zou hij zo de politiek in gekund hebben. Hij was immers van het geslacht David en dat verleende hem op voorhand al status. Hij leefde als timmerman in een gehucht ver van de hoofdstad Jeruzalem. Timmerman ……meubels, hekwerken, kippenhokken en als hij op Ovezande gewoond had, misschien wel klompen.

Het dorpje Smakt bij Venray is het enige bedevaartsoord van de Heilige Jozef in Nederland. In de kapel uit 1699 kwamen door de jaren heel veel verloofde stellen op bedevaart, omdat Sint Jozef de patroonheilige van een gelukkige levenstaak is. Het trekt jaarlijks zo’n 25.000 pelgrims uit Nederland. Tegenwoordig is de gerestaureerde kapel ook een mijlpaal op het Pieterspad. Jozef wordt vaak afgebeeld met een lelietak, symbool van de kuisheid. De lelie geeft ook aan dat de echtgenoot van Maria is. Omdat hij timmerman was, ontbreken een zaag, bijl en winkelhaak als attribuut natuurlijk niet.

Als patroonheilige beschermt hij opvoeders, wezen, reizigers en -door de kerk sterk gepropageerd- arbeiders. Zijn patroonschap bij woningnood en voor het verkrijgen van een goed huis grijpen terug op het stalletje in Bethlehem.

Het is belangrijk dat op Sint Jozef 19 maart de zon schijnt “Sint Jozef helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar”.

De opening van de tentoonstelling is op zondag 5 mei om 15.00 uur met een lezing door vicaris Paul Verbeek. Inloop met koffie/thee/fris voor de kinderen is vanaf 14.30 uur. Toegang is gratis

NIEUWJAARSTOESPRAAK 6 januari 2019

Beste mensen,

Deze nieuw­jaarstoespraak begin ik met een te­rugblik en een vooruitblik. Daarom eerst acht punten uit het afgelopen jaar:

 1. De bezetting van het pastoraal team is dit jaar tot een onaanvaardbaar niveau gedaald. Met de pensionering van Jeanine Heezemans en het emeritaat van pastoor Paul de Maat is het team nu zwaar onderbezet. Waar tot voor kort nog 6 fulltime mensen werkten, zijn dat er nu 2,8. En dat voor de Mariaparochie op Walcheren en voor onze Pater Damiaanparochie samen. Dat is echt onverantwoord! Lapmiddelen zorgen er voor dat we overleven, maar dat kan je niet te lang hebben. Hierbij doe ik dan ook een beroep op ons Bisdom Breda om deze nijpende kwestie op te lossen. Ik wens pastoor Fons van Hees en de pastoraal werkers Wiel Hacking en Ria Mangnus toe dat het team spoedig structureel wordt aangevuld.
 2. Samenwerkingsverband Boven de Schelde kan nog steeds een beroep doen op vele emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor een niet-aflatende inzet.
 3. Afgelopen jaar is er elk weekend een viering in onze kerk geweest. Uitzonderingen waren het afscheid van Jeanine en bij de Pater Damiaanviering. Binnen het cluster Kwadendamme – Hansweert – Ovezande zijn de tijden van de vieringen op elkaar afgestemd. We hadden 31 keer een eucharistieviering, 14 keer was er een pastoraal werker en 9 keer heeft de werkgroep Liturgie de viering verzorgd.
 4. Net als elders loopt het aantal sacramenten in onze kerk terug. Geen kerkelijk huwelijk, wel 6 Eerste Communicanten, 6 dopelingen en 4 kerkelijke uitvaarten.
 5. Ons kerkgebouw en pastorie houden we in goede staat. Een deskundig onderzoek laat zien dat de verwachte kosten voor de komende 10 jaar best meevallen. Dat is goed beheersbaar. De proef om voorin een paar rijen banken eruit te halen en te vervangen door stoelen, lijkt positief. Op die eerste 5 rijen stoelen kunnen nu 60 mensen comfortabeler zitten. Kom gerust verder naar voren. Een meer geclusterde groep mensen in de kerk is gezelliger en vooral voor de voorganger aangenamer. Als de overgang in één keer naar voren te groot is, nodig ik u uit om elke week één rij naar voren te komen. Dan komt het ook in orde. De werkgroep gebouwen is nog bezig met de verdere afstelling van de kachel. Via proeven met rook is meer inzicht gekregen over de bewegingen van de warme en koude lucht. Wordt vervolgd.
 6. Onze parochiekern heeft ook in 2018 laten zien en voelen dat we vitaal en zelfdragend zijn, dat we een actieve geloofsgemeenschap zijn. Trots zijn we er op dat we het financieel vooral door uw bijdragen blijven redden. We doen veel in eigen beheer om de kosten beheersbaar te houden. In voorkomende gevallen zorgen we voor extra middelen door een grote actie te voeren. In tegenstelling tot een aantal andere parochiekernen lukt het nog steeds om geen rode cijfers te schrijven.
 7. Onze ruim 100 vrijwilligers zijn de echte dragers van een vitale geloofsgemeenschap. Veel, heel veel gebeurt buiten ieders gezichtsveld. Overal zit inzet van mensen achter: de versierde kerk, alles gereed maken voor de viering, de misdienaars, de kerststal, de lectoren, een schone kerk, ziekenbezoekjes, de financiële zaken, de ledenadministratie, de gebouwen, de verbinding met de school, onze beide koren, de caritas, de stukjes in parochienieuws. Wat een inzet wordt er gepleegd voor onze kerk en geloofsgemeenschap. In allerlei maatschappelijke organisaties is het lang niet vanzelfsprekend dat mensen langdurig beschikbaar zijn als vrijwilliger. Dank u, beste vrijwilligers. Het blijft een hoopvol teken dat zo velen zich geheel belangeloos inzetten. Trouwens, ook bij een klusdag als in april melden mensen zich. Sommigen zou je flitsvrijwilliger kunnen noemen, vrijwilliger voor een klusje. Ook hen zijn we dankbaar.
 8. Wat hebben we dit jaar weer prachtige activiteiten gehad in en rond de kerk.
 • Een sfeervolle oecumenische viering met de PKN-kerk DEO
 • De tentoonstelling over Kruisbeelden met de openingslezing door Wiel
 • Op het Klomppop terrein de viering in de tent met de doop van Soof en muzikale begeleiding van gitarist JP de Klerk en zijn dochter Lonneke voor de zang
 • Bij de viering van onze patrones met een grote groep gewandeld naar de kapel, daar gezongen en gebeden
 • De diverse acties vanuit de caritas
 • De rondleidingen met gids bij de Open Monumentendagen
 • Het verteltheater Francesco als eenmalig alternatief voor de dierendagviering
 • Het 40 jarig jubileum van de bloemendames
 • De respectvolle Allerzielenviering op de zondagmiddag
 • De Sint Maartenviering met een aangrijpende act over zijn rode mantel
 • De terugkomviering met de vele jonge gezinnen
 • De oudjaarviering door koor Oal In

Eén activiteit heb ik nu nog niet vermeld. Dat is de actie in mei die we samen met de school voor de dorpsmoestuin en de Voedselbank hebben gevoerd. Op zo’n moment wordt nog eens extra duidelijk hoe verweven de kerk in Ovezande met het dorp is en vice versa. De kerk staat letterlijk en figuurlijk centraal in het dorp.

Dat bleek ook bij de parochieavond die we half december hebben gehouden. Wat een opkomst! Daaruit blijkt de grote betrokkenheid van u bij de toekomst van onze kerk en geloofsgemeenschap. De grote eensgezindheid en vastberadenheid helpen om half januari het gesprek aan te gaan met de agendacommissie van het parochiebestuur.

Kortom, we kunnen met enige trots en voldoe­ning terugkijken op wat we met elkaar in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Ik zal echter de verleiding weerstaan om u een te rooskleurig beeld voor te schotelen voor de toekomst. Ik wil daarom een paar grote en kleine uitda­gingen noemen voor het komend jaar.

 1. Door de onderbezetting van het pastorale team zullen meer taken door de parochiekern zelf opgepakt moeten worden
 2. Bestaansrecht verlies je als parochiekern sowieso als je niet meer vitaal en zelfdragend bent. Kortom, we moeten aan de weg blijven timmeren met activiteiten, we moeten ons als vrijwilliger blijven of gaan inzetten voor de kerk en we moeten ook financieel ons steentje blijven bijdragen.
 3. Komende jaren zullen we nog meer gaan afstemmen met ons cluster en met de Pater Damiaanparochie. Kijken waar je elkaar kunt helpen en ondersteunen. Soms past een activiteit prima in de eigen parochiekern, soms kan het ook cluster breed of zelfs in de gehele parochie. Kerken sluiten kan geen doel op zich zijn, het gaat om een vitale Pater Damiaanparochie. Dat heeft alleen een kans van slagen wanneer je uit vitale parochiekernen bestaat, die samen bouwen aan de parochie.
 4. De toekomst van de katholieke kerk in onze regio zal dit nieuwe jaar via het parochieplan onderwerp van discussie zijn.
 5. Tot slot is het een uitdaging om de nieuwe kansen te zien en op te zoeken. Toen ik deze toespraak schreef, deed me dat denken aan de heilige boom bij Bergharen in Gelderland, in de volksmond het heilig bömke genoemd.

Vanaf de 14e eeuw vond er een Mariaverering plaats op de Kapelberg in Bergharen bij een abdijhoeve voor de kloosterlingen. Bij de reformatie werd het hele complex vernield en kwam een einde aan deze plek voor de monniken. Met de stenen van de abdij werden boerderijen in de omgeving verbeterd en uitgebreid. Van de abdij zelf was in een mum van tijd niks meer te zien. Het enige wat er van de trotse abdij over was: een boom die op de binnenplaats had gestaan. Nou ja, boom was eigenlijk een te groot woord want het was maar een bömke. De abdij was gesloopt maar de mensen waren nooit vergeten hoeveel welzijn en welvaart ze te danken hadden aan die monniken. Eeuwen achtereen bonden ze in de meimaand linten van allerlei kleur in dat bömke als teken van dankbaarheid en vooral van het vertrouwen dat Maria en de monniken voor wat wind in de rug zouden zorgen, mocht de tijd hen eens tegen komen zitten. Velen zagen in de bast van de boom de beeltenis van Maria.

De schrik was dan ook enorm toen door een najaarsstorm het bömke onder het natuurgeweld knakte. Waar moesten de mensen heen met hun gevoelens van dank en vertrouwen als je daarvoor geen aanknopingspunt meer hebt. Ze lieten wat er over was van het bömke maar liggen zoals het was geworden, want opruimen is dan weer zo onherroepelijk. Het voorjaar erna gebeurde er in Bergharen echter een groot wonder. Uit de resten van het geknakte bömke kwamen maar liefst 15 scheuten op. En de mensen zagen die scheuten en herkenden daarin de nieuwe initiatieven die in kerk en geloof van de grond waren gekomen en nog moesten komen, terwijl het kerkbezoek niet opkrabbelde net zo min als het bömke.

Nog meer nieuwe scheuten vorm geven is ook een uitdaging voor dit jaar. Een opdracht en een uitnodiging voor ons allemaal. Samen de goede dingen doen, met ieders inzet. Hier gaan we proactief mee aan de slag.

Bij deze Nieuwjaars ontmoeting wil ik elk van ons uitnodigen om eens op z’n Bergharens te kijken naar de bömkes in uw eigen persoonlijk leven. Misschien ook wel eens gedacht: veel van wat me dierbaar is, heb ik geïnvesteerd in mijn kinderen, maar lijkt in de knop gebroken. Maar als je goed naar hen kijkt dan zijn er wel meer dan 15 scheuten die ontroeren en je ongelijk aantonen. Of als je kijkt naar onze parochiegemeenschap: volop nieuwe scheuten, volop positieve ontwikkelingen, volop leven in de brouwerij. De bömkes in ons leven hebben in de voorbije 50 jaar zwaar geleden onder de stormen van de welvaart, maar scheuten van liefde, vertrouwen, omzien naar elkaar zijn er echt volop. Ik wens elk van ons veel scheuten dankbaarheid en veel scheuten geluk toe.

Zo meteen na de viering bent u allemaal van harte welkom in de pastorie voor de Nieuwjaars ontmoeting. Koffie, thee en fris voor de kinderen staat klaar. U bent van harte uitgenodigd.

Het parochiebestuur wenst u allen een gezond en gezegend 2019, ook voor uw gezin, familie en dierbaren. Ons zelf en u allen wens ik een levende parochiekern toe!

Ad Schenk, voorzitter

Terugblik viering Eerste Kerstdag met koortje van De Zandplaat

Het kinderkoor gaf extra cachet aan de kerstviering.

Parochie-avond op 11 december

Maar liefst 90 mensen kwamen af op onderstaande uitnodiging. De actiebereidheid van de aanwezige parochianen was unaniem. Intussen een brief gestuurd naar het pastorale team, het bestuur van de Pater Damiaanparochie en vicaris P. Verbeek. WORDT VERVOLGD……..

Donkere wolken pakken zich samen boven de toekomst van onze kerk.

Uw aanwezigheid is van het ALLERGROOTSTE belang

Vervoer of opgehaald worden is mogelijk,

bel 0113 655 997 of 06 24 72 28 06

Beste parochianen,

In de Pater Damiaanparochie is een (concept) parochieplan voor de toekomst ontwikkeld. Afgelopen dinsdag 4 december is daar een overleg over geweest voor afvaardigingen van de parochiekerncommissies.

Dit plan breekt op een rigoureuze wijze met de afspraken die bij de fusie tot de Pater Damiaanparochie gemaakt zijn.

Toen is afgesproken dat een parochiekern bestaansrecht heeft zolang deze genoeg activiteiten onderneemt (koren, kindernevendienst et cetera, kerkbezoek, actieve caritas, bijzondere vieringen, …) EN voldoende vrijwilligers heeft om de activiteiten uit te voeren EN genoeg geld heeft. Dus vitaal en zelfdragend is. Het nieuwe (concept) parochieplan laat deze visie geheel achter zich en zet in op vergaande stappen in het aantal parochiekernen en kerkgebouwen.

Dit plan kan en zal naar onze inschatting grote gevolgen hebben voor

de toekomst van onze parochiekern en kerk.

Graag willen we u als parochiekerncommissie op de hoogte stellen van de bedreigende ontwikkelingen en samen met u een nadere strategie bepalen.

Wij rekenen daarom op uw betrokkenheid bij onze kerk en op uw aanwezigheid op dinsdag 11 december 20.00 uur in Trefpunt. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.

Uw aanwezigheid is van het grootste belang!!! Als u zich nu niet laat horen, gaat het mis. Tot dan.

Sfeervolle terugkomviering

Zondag 18 november was de terugkomviering voor de dopelingen en Eerste Communicanten. Het was een erg sfeervolle viering en drukbezocht.

Feest van en met Sint Maarten

In de viering van zaterdag 10 november 19.00 uur besteedt de RK-kerk van Ovezande aandacht aan het feest van Sint-Maarten. Feitelijk is 11 november de Sint Maarten dag in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en in delen van Duitsland. Elke streek kent zijn eigen gebruiken als lampionnenoptocht, liedjes zingen, snoepgoed en vreugdevuren. Maarten van Tours werd in 316 geboren als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel. Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’. Na deze openbaring bekeerde Maarten zich tot het christendom.

In de viering gaan de kinderen met het thema aan de slag in de kindernevendienst. De verwachting is dat een bijzondere gast zich zal aandienen. Wat zal hij te vertellen hebben? Na het luisteren, knutselen en werken in de kindernevendienst wordt de speciale gast meegenomen naar de viering. Bij de afsluiting van de viering zullen we samen met de kinderen het mooie verhaal van Sint Maarten aan alle mensen in de kerk vertellen. Laten we deze avond het licht en warmte met elkaar delen zoals Sint Maarten deed. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint Maartenviering mee te beleven. Toegang is gratis.

Open Monumentendagen in onze kerk

Op 8 en 9 september is de RK-kerk Ovezande te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. Op 2 momenten is er elke middag een rondleiding met tekst en uitleg over de geschiedenis van de kerk, het huidige kerkleven en de kunstschatten.

FRANCISCUS (dierendagviering)

Dit jaar willen we de dierendag viering een wat andere invulling geven, dan voorgaande jaren. Zeker omdat de geplande datum, zaterdag 13 oktober 19.00 uur, wat verder afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het meer een Franciscusviering, en zal er nu geen dierenzegening zijn. Maar het belooft zeker een bijzondere avond te worden. En … natuurlijk mogen de kinderen ook nu hun knuffel meenemen naar de viering.

Want we hebben verteltheater “Francesco” uitgenodigd. Denijs van Killegem kruipt op een soms aangrijpende en dan weer
humoristische wijze in de huid van Franciscus van Assisi. Deze theatermaker brengt momentopnamen uit zijn leven, versterkt met beeld en muziek. Dit alles zal verweven worden in een eucharistieviering waarin pastoor van Hees voor zal gaan. Kortom, weer een bijzondere viering op de tweede zaterdag van de maand!