Belangrijke nieuws-items

Hieronder vindt u een aantal belangrijke nieuws-items:

* de alternatieve Allerzielen herdenking (geen viering)

* de actie Maria uit de beuk

* parochiebijdrage voor 2020 (hard nodig voor het behoud van onze parochiekerk)

Allerzielen 2020

MARIA uit de beuk

Helpt u mee om het mogelijk te maken dat van de zieke beuk uit 1867 een prachtig groot Mariabeeld wordt gemaakt? GRAAG. Zie onderstaand bericht. Grotere bedragen zijn als  giften aftrekbaar voor de belastingen.

Maak een mooi bedrage over op NL27RABO03460 08 948 t.n.v. Pater Damiaanparochie (dat is het bankrekeningnr. van onze parochiekern) onder vermelding van Maria uit de beuk.

STEL het niet uit en wees straks trots als u voor Maria uit de beuk staat.


belastingvoordeel ANBI-stichting en aftrekbare giften

Kerken terug naar 30 mensen per dienst en geen zang

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en hebben de kerken meermaals overlegd met minister Grapperhaus. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen, exclusief personeel. De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen vanaf 13 jaar wordt gevraagd om in de kerk een niet-medisch mondkapje te dragen. In de praktijk betekent dit dat u bij binnenkomst in de kerk een mondkapje opzet en dat pas afdoet wanneer u zit. Weer opzetten bij het lopen bij het ter communie gaan en ook bij het uitgaan van de viering. In onze kerk hebben we de corona altijd strikt opgevolgd en willen dat ook nu doen.

Samengevat:

• De huidige maatregelen (handen gellen, eenrichtingsverkeer, vast plekken, 1,5 meter afstand, niet meezingen) blijven gelden

• Nieuw worden: maximaal 30 mensen in de kerk en het advies om wanneer je loopt in de kerk een eigen meegebracht mondkapje op te zetten.

In verband met het maximaal aantal van 30 mensen is het verstandig om weer te reserveren voor de vieringen (via email of briefje). Dat mag voor meer vieringen tegelijkertijd. Ook zonder aanmelden naar de kerk komen is prima maar de reserveringen gaan voor en VOL=VOL. We zouden het heel vervelend vinden om mensen te moeten teleurstellen.

Pater Damiaanviering

Vanwege de nieuwe aanpassingen i.v.m. Corona (max 30 mensen, exclusief personeel) wordt de Damiaanviering sober gevierd. Het is geen clusterviering meer.

De jaarlijks Damiaanviering vindt plaats in het weekend van 10 en 11 oktober. Vanwege corona is besloten om niet de gebruikelijke ene centrale viering te houden maar één in elk van de drie clusters: zaterdag 10 oktober 19.00 uur in Lewedorp en in Ovezande en op zondag 11 oktober om 11.00 uur in Goes. Het thema van de vieringen is bij alle vieringen Met de heilige Damiaan op missie ….. Op deze manier wordt in verbondenheid met elkaar stil gestaan bij de patroonheilige van de parochie. Pater Damiaan staat bekend als de apostel van de melaatsen. Op Molokai -het melaatseneiland bij Hawaii- heeft hij wonderen verricht door zijn zelfopoffering en inzet voor zijn naasten. Hij bouwde vooral aan een betere samenleving. Hij hamerde er op dat ieder mens recht had op een menswaardige plaats in de samenleving. Dat deed bij bijvoorbeeld door medicijnen zelfs uit Japan te laten komen om te kijken of ze hielpen. Ook richtte hij een fanfare op die speelde bij feesten en tijdens de vele begrafenissen. Ook toen Damiaan zelf begraven werd, speelde deze fanfare. Pater Damiaan wilde dat iedere mens met respect behandeld werd. Hij vocht er ook voor dat de verbannen mensen op Molokaï voor elkáár zorg zouden dragen en elkaar zouden beschermen. Tijdens alle drie de vieringen zal er aandacht worden besteed aan de actie van Niels Harthoorn uit Ovezande voor Longkanker Nederland waarvoor dan zal worden gecollecteerd. Met een filmpje zal hij aandacht vragen voor de bekendheid van zijn ziekte, want iedereen met longen KAN longkanker krijgen. De wetenschap staat niet stil. Niels en anderen willen dat onderzoek steeds beter wordt en hoopt uiteindelijk op genezing van verschillende soorten kanker. Daarvoor is geld hard nodig. Hij wil zich daarom graag inzetten voor de goede doelen acties van longkanker Nederland. Een daarvan is de reeds gehouden wALKpositieveChallenge, die volgend voorjaar een vervolg krijgt. Tevens is er een oproep gedaan aan iedereen in de parochie, gezinnen, communicantjes scholen en sportclubs om in het kader van verbondenheid met elkaar, met alle zieke mensen en met iedereen die in de zorg werkt de Jerusalema challenge te dansen, dit te filmen en die filmpjes tussen 5 en 9 okt. te sturen naar: parochienieuws@zeelandnet.nl zodat het op de Damiaansite geplaatst kan worden en op de Facebook pagina. In Goes graag aanmelden voor de viering per mail of per telefoon tijdens kantooruren, in Lewedorp worden de bezoekers bij de ingang van de kerk genoteerd. En in Ovezande kun je je aanmelden voor de viering via rk.ovezande.nl of met een briefje in de bus van de pastorie. Als je niet aanmeldt, ben je ook welkom. De aangemelde mensen gaan voor. Iedereen is van harte welkom.

Reserveren is verstandig

In verband met het maximaal aantal van 30 mensen is het verstandig om weer te reserveren voor de vieringen (via email of briefje). Dat mag voor meer vieringen tegelijkertijd. Ook zonder aanmelden naar de kerk komen is prima maar de reserveringen gaan voor en VOL=VOL. We zouden het heel vervelend vinden om mensen te moeten teleurstellen.

Aanmelden kan via mail www.rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een brief in brievenbus kerk of pastorie met naam+adres+welke viering(en)+aantal mensen uit 1 bubbel

Parochiebijdrage

In het septembernummer van Parochienieuws zat tevens de acceptgiro voor de Parochiebijdrage 2020. Vanwege de gesloten kerk door de Coronacrisis hebben we dit uitgesteld van juni naar september. Warm bij u aanbevolen, sowieso al en nu nog extra aangezien de coronaperikelen ook voor onze kerk nadelige financiële gevolgen hebben.

Theehuis De Pastorie

 Al meerdere keren hebben we in onze parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen en doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en dorp Ovezande m.b.t. de andere bestemming van de pastorie. Gepasseerd zijn in het verleden om er woonunits in te maken en later een overnachtingsplaats voor grotere groepen in relatie met bezinningsmomenten. Goede pogingen maar ze hebben niet tot resultaat geleid. Momenteel komt de kwaliteit van de ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de voor- en achterkamer al eerder aangepakt: behangen, schilderen, nieuwe gordijnen e.d.. Dat alles voldoet nog steeds. Wat echter op geen enkele wijze meer voldoet, zijn vooral de keuken, bijkeuken en de hal. De keuken zelf en het halletje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt eigenlijk zo in de pastorie geen mensen meer ontvangen. De muren bladeren af. Daarbij zijn de keuken zelf en het toilet zeer gedateerd. Zodoende hadden we en hebben we het voornemen om dit aan te pakken. Ook weer met medewerking van vrijwilligers, maar met alleen vrijwilligers zal het niet lukken. Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in gesprek geraakt over een nieuw initiatief. Zij willen in de pastorie graag een soort Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor hen een mooie aanvullende vorm van dagbesteding. Wat achtergrond bij initiatief Theehuis De Pastorie als ontmoetingscentrum: In de Pastorie van Ovezande willen we graag zo een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar fietsers even kunnen bijtanken, hun route beginnen, een tip krijgen van een Ovezandenaar waar het mooiste plekje is om langs te fietsen. Een plek ook voor de mensen van het dorp waar ieder mens tegen een betaalbare prijs iets lekkers kan nuttige met liefde gemaakt. Waar mensen die anders alleen aan tafel zitten met hun krant samen met dorpsgenoten en passanten iets drinken of een zelfgemaakte kom soep kunnen eten. Niet commercieel opgezet maar een tere plek in het landschap waar mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans krijgen om weer mee te doen, om eigenwaarde op te bouwen, iets kunnen betekenen voor een ander en hun talent kunnen inzetten. Ook voor hen is de ontmoeting van onschatbare waarde. Een product serveren, met liefde gemaakt, is net zo heilzaam dan in gezamenlijkheid eten of een kopje thee en koffie drinken. We willen een feestje maken van het dagelijks moment van thee en koffie drinken. Daarnaast zullen we wanneer daar vraag naar is zeker een lekkere soep en een goed broodje serveren. Het is allemaal heel kleinschalig waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat het om zinvolle dagbesteding te creëren en om via een dergelijk initiatief de verbinding met de samenleving/het dorp te versterken. Zij willen wel dat mensen er gebruik van gaan maken maar het gaat hen absoluut niet om aantallen. Voor de parochiekern biedt het de mogelijkheid om beter gebruik van de pastorie te maken, niet vanwege geldelijke argumenten maar vooral voor een beter maatschappelijk gebruik. Verder kan het aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en toilet op te knappen. Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden wil 3 dagen van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur de voor- en achterkamer gebruiken voor hun theehuis. Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal stonden toch al op de nominatie om op te knappen. Wat dat betreft, komt het wel goed uit. Er is intussen een compleet projectplan Theehuis De Pastorie geschreven, dit is tijdens een extra vergadering in het zomerreces besproken door de parochiekerncommissie. Iedereen is heel enthousiast. We zijn werkgroep voor werkgroep langs gelopen om te kijken waar het zou kunnen schuren met de werkzaamheden van de werkgroepen. Er zijn wellicht wel wat aanpassingen nodig maar we zijn geen onoverkomelijke problemen tegen gekomen. Zodoende is het plan goedgekeurd en nu voor gelegd aan het bestuur van de Pater Damiaanparochie. Daarna moet nog goedkeuring aan het bisdom worden gevraagd. Wordt vervolgd.

Er is sowieso onderhoud noodzakelijk in de pastorie.

Damiaanviering

Op zaterdag 10 oktober 19.00 uur vindt in Ovezande een Damiaanviering plaats voor cluster Zuid (Kwadendamme, Hansweert en Ovezande). Dit wordt -zoals u dat van parochiekern Ovezande gewend bent- weer een viering die je niet mag missen. Het thema luidt: “Met Pater Damiaan op missie”. De nadere invulling volgt nog!