Theatervoorstelling vastenactie op school

Ovezande

Verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek komt met zijn programma ‘Samen Sterk’ naar basisschool De Zandplaat in Ovezande. Jaarlijks reist Vastenactie tijdens de vastentijd (in 2020 van 26 februari tot 10 april) met een theatervoorstelling voor basisscholen door het land. Daarin besteedt men op een speelse manier aandacht aan de betekenis van de vastentijd. 

Op maandag 17 februari is om 13.15  uur de interactieve voorstelling voor de kinderen op de basisschool in Ovezande. Het is een samenwerking tussen de Caritas van de RK-kerk en de basisschool. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als tegenprestatie organiseert de school samen met de kerk een fondsenwervende activiteit voor de vastenactie.  

Afbeelding bewerken

Matthijs gaat in zijn programma ‘Samen Sterk’ in op thema’s als vriendschap en iets doen voor een ander. Ook brengt hij de vastenactieprojecten op een toegankelijke manier ter sprake. Met zijn buikspreekpoppen en goocheltrucs maakt Matthijs er een spetterend spektakel van, waar hij de kinderen actief bij betrekt.

Daarnaast biedt Vastenactie inspirerend lesmateriaal, met verschillende werkvormen. Het lesmateriaal staat dit jaar in het teken van beroepen: wat willen kinderen later worden en hoe is dat voor een kind in een ontwikkelingsland? Natuurlijk is er volop aandacht voor de vastentijd.

Zwerfvuil ophalen

 In de vastenperiode doen wij op zaterdag 14 maart als parochiekern Ovezande mee met NL DOET. Zo staan we bewust stil bij de zorg voor onze schepping.

 

Om 14.00 uur starten we bij de pastorie en zullen we, opgesplitst in groepjes, het zwerfafval in en om Ovezande op gaan ruimen. Om 16.00 uur verwachten we iedereen weer terug bij
de pastorie. Dan zullen we al het afval dat verzameld is, in de daarvoor bestemde container doen. Bij terugkomst zijn we hopelijk blij dat het dorp er weer netjes uit ziet.
We drinken gezellig een bakje koffie en wisselen verhalen uit van wat we allemaal tegen zijn gekomen en gevonden hebben.
 
Om deel te nemen aan het opruimen van het zwerfafval, graag aanmelden voor 10 maart op rk.ovezande@zeelandnet.nl
 
U bentvan harte uitgenodigd om mee te doen.
 
 

Vastenmaaltijd

 
Dan staat er 14 maart nog iets bijzonders op het programma. Iedereen  is van harte uitgenodigd om half zes aan te schuiven bij een sober, maar voedzame vastenmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal er ook iets verteld worden over het vastenactieproject.
Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Al wat er meer binnenkomt, is bestemd voor de vastenactie.
Na deze maaltijd is er een dienst van Woord en Communie, waar pastor Alida van Veldhoven in voor zal gaan en Pius X de muziek verzorgt. Wij hopen dat parochianen, schoolkinderen en dorpsgenoten meedoen met de actie om het zwerfafval op te ruimen, want de schepping is ONZE zorg! Ook hopen wij dat er veel mensen aanschuiven, om samen van de vastenmaaltijd te genieten en in deze vastenperiode extra stil te staan bij de mensen die onze hulp hard nodig hebben.
 
Om deel te nemen aan de maaltijd en / of voor het opruimen van het zwerfafval, graag aanmelden voor 10 maart op rk.ovezande@zeelandnet.nl

NIEUWJAARSTOESPRAAK 4 januari 2020

Op 11 december 2018, ruim 1 jaar geleden, kwamen zo’n 100 van onze parochianen bijeen om zorgen met elkaar te delen over het concept parochieplan. Het ging met name over twee passages. Allereerst dat 4 kerken dicht zouden gaan, maar dat was niet de hoofdzaak. Het ging vooral over de wijze waarop dat zou gebeuren, van bovenaf opgelegd. Parochiekern Ovezande heeft zich altijd sterk gemaakt voor een fair bestaansrecht via de visie Vitaal en Zelfdragend waarbij je als kern zelf aan de lat staat. De verantwoordelijkheid wordt dan bij de kern zelf gelegd. Dat is een hele opdracht maar die gaan we graag aan. Even was een parallel te bespeuren. Onze kleine parochiekern ging in zijn uppie de strijd aan, net als het kleine Gallische dorp in de streek Armorica. Dit dorp slaagde er als enige keer op keer in om de invasie van de Romeinen en Julius Caesar te weerstaan door toverdrank waardoor ze onoverwinnelijk worden. Zo waren de ingrediënten voor een nieuw stripboek van Asterix en Obelix volop aanwezig. Dit stripboek zou dan als titel Asterix gaat kerken in Ovezande krijgen. Op de avond hebben we ingezet om Vitaal en Zelfdragend weer terug in beeld te krijgen. We hebben die avond ook veel tijd besteed aan de verdere vitalisering van onze parochiekern. En er is een uitgebreide brief gestuurd naar het pastoraal team en het parochiebestuur. Het stripboek is niet tot stand gekomen, druïde Panoramix is niet langs geweest om toverdrank te maken. Dat bleek uiteindelijk niet nodig.

In een gesprek in januari 2019 met het bestuur en pastoraal team is de kou uit de lucht gehaald. Overigens ging de kou ook uit de lucht voor het 2e zorgpunt, namelijk dat de financiën van de kernen op één hoop gegooid zouden worden. Intussen is Parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 definitief vastgesteld, na een heel traject met de parochiekernen en gesprekken met de bisschop. Een maandje geleden was er op 9 december een avond in Lewedorp voor alle parochianen om er kennis mee te maken. Centraal staat de gezamenlijkheid in onze verbondenheid met Jezus Christus. Daarop gebeurt al veel via bijeenkomsten, samenwerking van kernen, van clusters, van werkgroepen, uitwisseling van koren, samen vieren etc. Komende jaren gaan we dit samen verder uitbouwen. Ook parochievernieuwing is een belangrijk speerpunt. Vanwege tekort aan beroepskrachten, vrijwilligers en financiële middelen zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Wat doe je nog wel, wat niet meer? Wat kun je samen doen?

Met genoegen hebben we mogen vaststellen dat de verantwoordelijkheid laag blijft liggen. Vitaal en zelfdragend blijft het belangrijkste motto voor het bestaansrecht van de kerk. Geen aanpak van bovenaf opgelegd maar bottom-up.

Geen vrijbrief voor de kerken maar een opdracht. Zorg dat de parochiekern vitaal en zelfdragend blijft. Dus, voldoende passende activiteiten, voldoende vrijwilligers om de activiteiten uit te voeren en voldoende middelen om je eigen broek op te houden. Voorwaar geen eenvoudige opdracht, maar we gaan de uitdaging vol goede moed aan.  De parochiekerncommissie barst van de energie. Anderzijds kan het alleen slagen wanneer we er ons samen sterk voor maken. In die zin zou  elke parochiaan lid moeten zijn van de werkgroep Samen Sterk of voluit Samen Sterk voor de kerk. Daar moeten we ons allemaal betrokken bij weten.

Afgelopen jaar 2019 hebben we dat al best goed gedaan. Er waren veel activiteiten. Ik noem enkele bijzondere:

 • de tentoonstelling over Sint Jozef; er was veel te zien, ondermeer de slapende Jozef. Paus Franciscus heeft zo’n beeldje. Lastige problemen noteert hij en legt het briefje onder de slapende Jozef. Gedeelde smart is halve smart. Of de inzet van het Jozefbeeldje bij de verkoop van het huis van Tom en Charlotte. En … met succes.
 • De klomppopviering met JP de Klerk en zijn dochter Lonneke en het prachtige lied Halleluja van Lennart Cohen, gezongen door pastor Rens Stobbelaar
 • De regionale oecumenische viering met wandeling op Hemelvaart en de collecte voor Sawasdee
 • De succesvolle clusterviering bij Maria Tenhemelopneming
 • De St Franciscusviering met de dieren en knuffels
 • Het  dorpsmoestuin diner en de rondleidingen in de dorpsmoestuin met een prachtige opbrengst van 843,50 euro
 • De contactdag van de beide Zeeuwse koorkringen
 • Het jubileum van 160 jaar kerk en de vrijwilligerslunch waar 2/3-e van de vrijwilligers bij aanwezig was
 • De lichtjestocht door basisschool De Zandplaat samen met de kerk

En dit is nog maar een beperkte bloemlezing. Er was weer veel te doen, voor jong en oud en iedereen ertussen in. Natuurlijk waren er ook de sacramenten: 6 vormelingen, 1 Eerste Communicant, geen kerkelijk huwelijk, 1 dopeling en 6 uitvaarten waarvan 4 met crematie. In totaal vonden er in 2019 58 vieringen plaats in onze kerk met 4529 bezoekers. Door de vele bijzondere vieringen toch nog een keurig gemiddelde van 78 mensen per viering. Ruim 60% van de vieringen waren eucharistievieringen, pastor Buijssen spant de kroon met 15 vieringen, gevolgd door pastoor Van Hees met 14 vieringen. De werkgroep Liturgie heeft 6 vieringen verzorgd.

In 2019 hadden we een vrijwilligersbestand van iets meer dan 100 mensen, een mooi aantal op ons totale bestand van 645 parochianen. Financieel is het nog even afwachten hoe we in 2019 hebben gedraaid; dat kunnen we pas zien bij de jaarrekening.

En hoe ziet de toekomst eruit?

Het magische jaar 2020 staat voor de deur, hoogste tijd om nieuwe  stevige ambities te formuleren. Die roep voor vernieuwing komt via verschillende lijnen binnen.

 1. Zo’n mooi rond jaartal was voor bedrijven in het verleden aanleiding om mooie vergezichten, stippen op de horizon en grootse plannen te schetsen. Een jaartal om naar toe te werken en veel van deze uitgesproken ambities te proberen te realiseren. 2020 is niet meer dat verre magische jaar want het is zo ver.
 2. 25 januari aanstaande gaat het jaar van de Rat in, dat loopt tot en met 11 februari 2021. Het jaar van de Rat kenmerkt zich door vernieuwing. De Rat is altijd enthousiast en nieuwsgierig en enorm opportunistisch. Het jaar van de Rat is niet alleen het eerste jaar van een nieuwe cyclus, het is ook de start van vernieuwing en vooruitgang
 3. Astrologen voorspellen voor de komende jaren een bijzonder periode met grote omwentelingen. Die gewenste veranderingen zullen we zelf moeten gaan doorvoeren met eigen initiatieven. De stand van de planeten voorspellen dan een grote kans van slagen van die initiatieven.
 4. Via het boek Als God renoveert van father James Mallon; u heeft er ongetwijfeld van gehoord of over gelezen. Bisdom Breda propageert de kerkvernieuwing van Mallon via avonden, via groepen die het boek bespreken, via de publiekslezing op 15 januari van Leo Fijen en het congres op 24 en 25 maart met het boek en father Mallon als leidend thema.

Kortom, we gaan spannende tijden tegemoet. In de samenleving klopt dat zeker. Uitdagingen genoeg: het stikstof probleem, de gevolgen van de klimaatveranderingen, de overgang van olie en gas naar duurzame bronnen als windenergie, zonne-energie en waterstof, het gebrek aan arbeidskrachten, de Brexit, presidentsverkiezingen in Amerika. In 2008 -het vorige Ratjaar-  werd hard gewerkt aan WhatsApp wat in 2009 werd uitgebracht voor de IPhone. En moet je nu eens kijken. En nu wordt binnenkort het 5G-netwerk uitgerold. Ook dat zal gigantische wijzigingen in ons leven teweeg brengen. Denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen die feller gaan branden als ze je zien aankomen, auto’s die communiceren met stoplichten, zelfrijdende auto’s, robots, gezondheidszorg op afstand etc.

Ook voor de RK-kerk gaan we spannende tijden tegemoet. Er zijn voldoende uitdagingen komend jaar. Met het parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 van de Pater Damiaanparochie kunnen we prima uit de voeten. Daar gaan we dus als parochiekern Ovezande mee aan de slag. Meer inspiratie minder organisatie, meer samenwerking in cluster Zuid, parochievernieuwing prima maar dan wel met een inspirerende visie passend bij de Zeeuws parochies en met concrete ambities die voortkomen uit de visie.

Ik geloof niet zo in het 1-op-1 overnemen van de suggesties die father James Mallon doet in zijn boek Als God renoveert. Charlotte en ik hebben net als 12 andere Zeeuwen deelgenomen aan de 4 boeksessies. Naast bruikbare suggesties zie ik ook onderdelen die haaks staan op de kracht van de Zeeuwse katholieken. Nee, als ik in de glazen bol kijk, zie ik vanuit het pas vastgestelde parochieplan een Ovezandse missie en visie die aansluiten bij een welkome kerk, bij midden in de Ovezandse samenleving staan, bij zorgdragen voor de schepping en bij het bevorderen van sociale gerechtigheid, dichtbij en veraf. Die missie en visie zullen we verder concreet maken door passende activiteiten te doen. We doen er al heel wat, maar het kan altijd nog beter. Heeft u ideeën, kom er mee voor de dag.

Het kerkbezoek was afgelopen jaar gemiddeld best in orde, maar we moeten dat ook echt op orde houden. Daarmee doe ik ook een beroep op u, neem gerust iemand mee, een buurman of -vrouw, je kleinkind, iemand die best wil maar niet alleen kan.

Qua vrijwilligers willen we komend jaar nog een slag maken door ook incidenteel vrijwilligerswerk meer naar voren te brengen. Misschien wil iemand best een paar keer per jaar koffie achter in de kerk mee uitschenken, surveilleren bij de tentoonstelling in mei of binnenkort 15 januari helpen met koper poetsen. Zo zijn er genoeg kleine taken. We gaan daar een collecte voor houden, geen collecte waar we geld willen ophalen maar een tijdcollecte. We rekenen op de mensen die om allerlei redenen nog geen vrijwilligerswerk in de kerk verrichten of mensen die er best nog een taakje bij willen nemen.

Bij de samenwerking zullen we zeker dit jaar de clustersamenwerking intensiveren. Het is nu eenmaal zo dat niet altijd overal een viering zal kunnen zijn in de toekomst. Daar moeten we tijdig op inspelen. Dit jaar hebben we ervaring opgedaan met één gezamenlijke viering in elke kern. In Kwadendamme was dat de viering met de sacramentsprocessie, in Hansweert bij Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, bij ons bij onze patrones O.L.V Hemelvaart in  augustus. Dit jaar gaan we kijken of er meer momenten zijn waarop we vieringen samen kunnen doen. In december heeft onze kerktaxi naar Hansweert gereden. Dat blijven we inzetten bij gezamenlijke vieringen. Maak er gerust gebruik van, u wordt thuis opgehaald en later thuis weer afgezet.

Tja, en dan de financiën, daar gaat het niet primair om, maar ook dat is een onderdeel van de vitaliteit en zelfdragendheid. Intussen heeft het parochiebestuur helder vastgelegd dat de geldmiddelen gekoppeld blijven aan de parochiekern.

In de begroting voor 2020 schrijven we vóór het eerst rode cijfers. Geen gigantisch bedrag maar toch een tekort van 5000 euro. Dat komt voornamelijk doordat de rente op ons spaargeld weer verder is gedaald. Daardoor missen we inkomsten. We liggen er niet meteen wakker van maar het vergt wel actie. Dat moet je niet jaar in, jaar uit hebben. En daar ziet het wel naar uit. De rente zal niet zomaar weer als van ouds worden.

Dat probleem zullen we ook samen moeten oppakken, allemaal onze parochiebijdrage wat verhogen. Overigens liggen daar mogelijkheden. Je kunt in een simpel contractje vast te leggen dat je garant staat voor 5 jaar parochiebijdrage. Wanneer je dat doet, mag je deze bijdrage aan de Ovezandse kerk aftrekken van de belastingen, zonder dat er een drempel is. Wanneer je 40% belasting betaalt, krijg je dus 40% terug van je parochiebijdrage via de belastingen.

Als je normaliter 150 euro betaalt aan de kerk, kun je via dat contractje 250 euro betalen, via de belastingen krijg je dan 100 euro retour en ben je uiteindelijk ook netto 150 euro kwijt. Dat is een interessante constructie, het kost je niets en voor onze  kerk helpt het echt.

Het contractje is simpel, niet ingewikkeld. Verkrijgbaar bij onze kasbeheerder Kees Boonman.

Samengevat: met het pas vastgestelde parochieplan kunnen we prima uit de voeten. Zo lang we vitaal en zelfdragend blijven, heeft onze Ovezandse kerk bestaansrecht. Bij de 160 jaar zal het niet blijven. Al zijn we een kleine parochiekern, we zijn tot veel in staat. Daar moeten we allemaal tezamen voor blijven gaan. Voor elkaar als geloofsgemeenschap, als een welkome kerk voor nieuwe mensen, voor de plek die de kerk in het dorp in neemt, voor mensen die het minder hebben, voor het koesteren van de schepping. Dat moeten we echt samen doen door activiteiten die passen bij onze visie, samen de schouders er onder te zetten (denk aan de tijdcollecte) en door ook financieel samen onze kerk te dragen (denk aan contractje via Kees). 2020, laat maar komen. We gaan er voor.

Over een jaar hoop ik weer een positieve terugblik te kunnen melden en veel inspiratie voor de toekomst. Wij hopen dan ook weer op uw aanwezigheid.

De parochiekerncommissie wenst u een inspirerend nieuw jaar toe. U en iedereen die u dierbaar is, wensen we veel gezondheid, geluk en alle goeds in 2020.

 

Parochieplan De bakens verzetten 2019 – 2022

zie https://www.rkwalcheren.nl/parochie/parochie-plan/parochieplan-boven-de-schelde-2019-2022/