Belangrijke nieuwsitems

  • de vieringen in de Goede Week

* Nieuwjaarstoespraak

* wisseling in pastoraal team

* mobiele kerk op reis

* project Maria uit de beuk

* parochiebijdrage 2020, vergeet uw kerk niet

* Theehuis De Pastorie

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag, 28 maart
Om 09.30 uur een eucharistieviering met pastoor Thaddy De Deckere. Enkele leden van het Pius X zullen de viering opluisteren. Tijdens deze viering zullen de palmtakken gewijd worden. De overige gewijde palmtakken zullen achterin de kerk worden gezet, zodat aanwezigen bij de vieringen in de Goede Week en Pasen ook nog een gewijde palmtak mee kunnen nemen.

Chrismaviering, woensdag 31 maart
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Het bisdom heeft gekozen voor het uitnodigen van de vicarissen en de pastoors van de parochies van het bisdom Breda. De viering is te volgen via een livestream. Zie hiervoor de website van het bisdom Breda. In de Chrismaviering worden de oliën gezegend en wordt het chrisma gewijd. De pastoors zullen na de viering de oliën voor hun parochie direct meenemen.

Dit jaar zal het Paastriduüm zowel in de parochiekerk te Goes als in de kerk te Ovezande worden gevierd. Pastoor Norbert Schnell en pastor Alida van Veldhoven zullen de voorgangers in Ovezande zijn. Vanuit de parochiekernen Hansweert en Kwadendamme is medewerking gevraagd.

Witte Donderdag, 1 april
Tijdens de eucharistieviering – die om zeven uur ’s-avonds plaats vindt – zullen de heren Gregoriaanse en Nederlandse liederen ten gehore brengen. Vanwege de coronamaatregelen zal er geen voetwassing plaatsvinden.

Goede Vrijdag, 2 april
Zoals u al jaren van ons gewend bent, zal om 15.00 uur de kerk geopend zijn voor het zelfstandig lopen van de kruiswegstaties.

Om 19.00 uur is er een viering van Woord en Communie waarin het lijden en sterven van de Heer wordt herdacht. Een beperkt aantal leden van Oal In zullen de liederen verzorgen. Voor de bloemenhulde tijdens deze viering, willen wij u vragen zelf een bloem mee te nemen.

Paaswake, zaterdag 3 april
Het doopwater wordt gewijd en wij hernieuwen onze doopbeloften. Vanwege de coronamaatregelen wordt er gekozen voor ‘besprenkeling met doopwater’. Tijdens deze viering zullen ook de paaskaarsen van andere parochiekernen in onze kerk gewijd worden. Een beperkt aantal leden van het Pius X koor zal de zang verzorgen.

LAATSTE NIEUWS De viering van de Paaswake in de kerken van de H. Maria Magdalena te Goes en van O.L. Vrouw Hemelvaart te Ovezande op zaterdag 3 april 2021 zullen aanvangen om 19.00 uur. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten, toen nog werd uitgegaan van 21.00 uur. Dit laatste zou niet mogelijk zijn vanwege de voortzetting van de avondklok.

1e Paasdag, zondag 4 april
De viering vangt aan om 09.30 uur met als voorganger pastor Wiel Hacking. Een beperkt aantal leden van het Pius X koor zal de viering opluisteren. De viering staat in het teken van de verrijzenis van Jezus Christus.
Aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen mogen er maar 30 kerkgangers bij de vieringen aanwezig zijn. Geef u tijdig op bij rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een briefje in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van de viering en het aantal personen.

Nieuwjaarstoespraak

De nieuwjaarstoespraak is in de viering van 2 januari gehouden door de voorzitter van de parochiekern Ovezande Ad Schenk. Hierin blikt hij terug op 2020 en kijkt vooruit wat er in 2021 op stapel staat. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie ging niet door.

Wisselingen in pastoraal team

Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende taken neer. Het proces van revalidatie loopt, en het vraagt veel van de energie van onze pastoor. Om hem nog meer vrij te maken heeft bisschop Liesen, in goed overleg met onze pastoor, besloten om Fons te ontheffen van zijn pastoorstaken. Met ingang van 15 december heeft de bisschop vicaris Paul Verbeek benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en van de H. Pater Damiaanparochie. Paul Verbeek is goed bekend met onze parochies; in de H. Pater Damiaanparochie was hij pastoor voordat Fons van Hees werd benoemd, en ook als deken en vicaris is hij altijd vertrouwd geweest met onze parochies. Hij heeft ook een goed contact met pastoor Van Hees. Paul Verbeek is pastoor van de Lievevrouweparochie en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg, Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan onze parochies, maar hij zal geen uitvoerende pastorale taken op zich kunnen nemen. Door de benoeming van de waarnemend pastoor kan onze pastoor Fons van Hees zich nog meer richten op de revalidatie en alle aandacht geven aan wat nodig is voor zijn gezondheid. Ook ons gebed mag hem daarbij ondersteunen. We nodigen u daarom graag uit om voor Fons van Hees te blijven bidden. We informeren u ook over pastoraal werkster Katrien van de Wiele. Katrien van de Wiele is pastoraal werkster in de parochies van Zeeuws Vlaanderen. In april 2018 werd zij voor één dag in de week in onze parochies gedetacheerd. Katrien heeft vooral de werkgroepen kind en geloof in onze parochies begeleid, en dat heeft ze met verve en grote kunde gedaan. De detachering van Katrien houdt op 1 januari 2021 op, zodat Katrien al haar aandacht weer kan geven aan de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Wij zijn haar dankbaar voor de hulp die zij ons heeft gegeven, en wij wensen haar graag alle goeds.. Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren, Alida van Veldhoven, Victor Slenter en Ruud Louwes.

Mobiele kerk op reis

Op dinsdag 17 november gaat de Ovezandse mobiele kapel voor het eerst op reis. Het is maar een klein reisje van een paar honderd meter van de RK-kerk naar woonzorgcentrum NieuwSande van SVRZ. Van 10 uur tot half 12 is de kapel beschikbaar voor de mensen van de aanleunwoningen en van 2 uur tot half 4 voor de mensen uit de groepswoningen met begeleiding. De Tiny Church zal neergezet worden in de binnentuin. Mensen kunnen in de kapel een kaarsje opsteken, wat bidden, even een momentje van rust en bezinning nemen en een persoonlijk wenskaartje invullen. De wenskaartjes worden in de eerstvolgende viering in de kerk onder de aandacht van Maria gebracht. Als deze pilot slaagt, dan zal de mobiele kapel bij meer zorgcomplexen neerstrijken. Voor de zorg locatie is het een bijzonder uitje en toch gewoon thuis. Uiteraard gebeurt alles volledig Corona-proof.

MARIA uit de beuk

Helpt u mee om het mogelijk te maken dat van de zieke beuk uit 1867 een prachtig groot Mariabeeld wordt gemaakt? GRAAG. Zie onderstaand bericht. Grotere bedragen zijn als  giften aftrekbaar voor de belastingen.

Maak een mooi bedrage over op NL27RABO03460 08 948 t.n.v. Pater Damiaanparochie (dat is het bankrekeningnr. van onze parochiekern) onder vermelding van Maria uit de beuk.

STEL het niet uit en wees straks trots als u voor Maria uit de beuk staat.


Kerken terug naar 30 mensen per dienst en geen zang

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en hebben de kerken meermaals overlegd met minister Grapperhaus. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen, exclusief personeel. De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen vanaf 13 jaar wordt gevraagd om in de kerk een niet-medisch mondkapje te dragen. In de praktijk betekent dit dat u bij binnenkomst in de kerk een mondkapje opzet en dat pas afdoet wanneer u zit. Weer opzetten bij het lopen bij het ter communie gaan en ook bij het uitgaan van de viering. In onze kerk hebben we de corona altijd strikt opgevolgd en willen dat ook nu doen.

Reserveren is verstandig

In verband met het maximaal aantal van 30 mensen is het verstandig om weer te reserveren voor de vieringen (via email of briefje). Dat mag voor meer vieringen tegelijkertijd. Ook zonder aanmelden naar de kerk komen is prima maar de reserveringen gaan voor en VOL=VOL. We zouden het heel vervelend vinden om mensen te moeten teleurstellen.

Aanmelden kan via mail www.rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een brief in brievenbus kerk of pastorie met naam+adres+welke viering(en)+aantal mensen uit 1 bubbel

Parochiebijdrage

In het septembernummer van Parochienieuws zat tevens de acceptgiro voor de Parochiebijdrage 2020. Vanwege de gesloten kerk door de Coronacrisis hebben we dit uitgesteld van juni naar september. Warm bij u aanbevolen, sowieso al en nu nog extra aangezien de coronaperikelen ook voor onze kerk nadelige financiële gevolgen hebben.

Theehuis De Pastorie

 Al meerdere keren hebben we in onze parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen en doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en dorp Ovezande m.b.t. de andere bestemming van de pastorie. Gepasseerd zijn in het verleden om er woonunits in te maken en later een overnachtingsplaats voor grotere groepen in relatie met bezinningsmomenten. Goede pogingen maar ze hebben niet tot resultaat geleid. Momenteel komt de kwaliteit van de ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de voor- en achterkamer al eerder aangepakt: behangen, schilderen, nieuwe gordijnen e.d.. Dat alles voldoet nog steeds. Wat echter op geen enkele wijze meer voldoet, zijn vooral de keuken, bijkeuken en de hal. De keuken zelf en het halletje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt eigenlijk zo in de pastorie geen mensen meer ontvangen. De muren bladeren af. Daarbij zijn de keuken zelf en het toilet zeer gedateerd. Zodoende hadden we en hebben we het voornemen om dit aan te pakken. Ook weer met medewerking van vrijwilligers, maar met alleen vrijwilligers zal het niet lukken. Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in gesprek geraakt over een nieuw initiatief. Zij willen in de pastorie graag een soort Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor hen een mooie aanvullende vorm van dagbesteding. Wat achtergrond bij initiatief Theehuis De Pastorie als ontmoetingscentrum: In de Pastorie van Ovezande willen we graag zo een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar fietsers even kunnen bijtanken, hun route beginnen, een tip krijgen van een Ovezandenaar waar het mooiste plekje is om langs te fietsen. Een plek ook voor de mensen van het dorp waar ieder mens tegen een betaalbare prijs iets lekkers kan nuttige met liefde gemaakt. Waar mensen die anders alleen aan tafel zitten met hun krant samen met dorpsgenoten en passanten iets drinken of een zelfgemaakte kom soep kunnen eten. Niet commercieel opgezet maar een tere plek in het landschap waar mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans krijgen om weer mee te doen, om eigenwaarde op te bouwen, iets kunnen betekenen voor een ander en hun talent kunnen inzetten. Ook voor hen is de ontmoeting van onschatbare waarde. Een product serveren, met liefde gemaakt, is net zo heilzaam dan in gezamenlijkheid eten of een kopje thee en koffie drinken. We willen een feestje maken van het dagelijks moment van thee en koffie drinken. Daarnaast zullen we wanneer daar vraag naar is zeker een lekkere soep en een goed broodje serveren. Het is allemaal heel kleinschalig waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat het om zinvolle dagbesteding te creëren en om via een dergelijk initiatief de verbinding met de samenleving/het dorp te versterken. Zij willen wel dat mensen er gebruik van gaan maken maar het gaat hen absoluut niet om aantallen. Voor de parochiekern biedt het de mogelijkheid om beter gebruik van de pastorie te maken, niet vanwege geldelijke argumenten maar vooral voor een beter maatschappelijk gebruik. Verder kan het aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en toilet op te knappen. Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden wil 3 dagen van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur de voor- en achterkamer gebruiken voor hun theehuis. Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal stonden toch al op de nominatie om op te knappen. Wat dat betreft, komt het wel goed uit. Er is intussen een compleet projectplan Theehuis De Pastorie geschreven, dit is tijdens een extra vergadering in het zomerreces besproken door de parochiekerncommissie. Iedereen is heel enthousiast. We zijn werkgroep voor werkgroep langs gelopen om te kijken waar het zou kunnen schuren met de werkzaamheden van de werkgroepen. Er zijn wellicht wel wat aanpassingen nodig maar we zijn geen onoverkomelijke problemen tegen gekomen. Zodoende is het plan goedgekeurd en nu voor gelegd aan het bestuur van de Pater Damiaanparochie. Daarna moet nog goedkeuring aan het bisdom worden gevraagd. Wordt vervolgd.

Er is sowieso onderhoud noodzakelijk in de pastorie.