R.K. Ovezande


Welkom op de site

Onze parochiekern bestrijkt ruwweg de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk.

De parochiekerk staat in Ovezande.


VOOR DE ACTUELE KERKDIENSTEN:

zie https://www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender

 

Op deze site treft U allerlei informatie over de parochiekern aan. De informatie is niet alleen bedoeld voor nieuwkomers maar voor iedereen, die geïnteresseerd is in het parochieleven.

Naast informatieverstrekking is de site ook bedoeld om parochianen en andere belangstellenden bij de parochie te betrekken. Men kan zich hierbij afvragen: wat is voor mij van belang? Ook kun je erover nadenken op welk punt je een steentje kunt/wilt bijdragen aan de geloofsgemeenschap. Dat kan in de zin van financiële ondersteuning. Ook actieve deelname aan één van de vele werkgroepen willen we graag promoten.

Parochiekern OLV Hemelvaart is een vitale kern waar veel te doen is. Er zijn 2 koren: het dames- en herenkoor PIUS X en het koor Oal-In, er zijn gezamenlijke activiteiten met basisschool De Zandplaat en met WoZoCo NieuwSande. Door het jaar heen doet de kern bijzondere activiteiten als de Dierendagviering, de viering van onze patrones rond 15 augustus, de kerststallentocht met het dorp, een actieweekend voor de kerk etc.
Het parochieleven wordt steeds meer bepaald door de vele vrijwillig(st)ers, die zich ervoor inzetten.

Begin 2020 heeft de parochiekern haar missie en visie vastgesteld, dit uiteraard binnen de contouren van de Pater Damiaanparochie en samenwerkingsverband Boven de Schelde. Geïnteresseerd in waar parochiekern voor staat en voor gaat: zie hieronder. 

Hierbij geldt: kom erbij!

Vragen, opmerkingen, suggesties e.d. zijn van harte welkom via rk.ovezande@zeelandnet.nl

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Ad Schenk
voorzitter

 

Missie en visie parochiekern O.L.V. Hemelvaart in Ovezande

Parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 van samenwerkingsverband Boven de Schelde van november 2019 is de gezamenlijke basis van de missies en visies van afzonderlijke parochiekernen. Dit legt de focus op het werken aan het versterkte besef van gezamenlijkheid in onze verbondenheid met Christus. Dit gebeurt al door allerlei initiatieven als bijeenkomsten, samenwerking van kernen, van clusters, van werkgroepen, uitwisseling van koren, oecumenische initiatieven, samen vieren etc. Het parochieplan zet in op verdere uitbouw. De bisschop van Breda heeft parochievernieuwing als belangrijk speerpunt aangehecht.

Het parochieplan geeft prioriteit aan wie men het geloof wil presenteren:

• Zij die geregeld de kerkelijke vieringen bijwonen

• Zij die meer willen weten van het geloof

• Zij die behoren tot de kwetsbaren in de samenleving.

Onze missie en visie beleven we uiteraard als deel van cluster Zuid, van de H. Pater Damiaanparochie, van samenwerkingsverband Boven de Schelde, van bisdom Breda en van de wereldkerk. Missie is een formulering van onze identiteit: hier staan we voor! De missie staat verwoord in de bovenste alinea en uitgebreider in het Parochieplan De bakens verzetten.

We willen bouwen aan een humane wereld die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is.

Visie is de richting die we aan ons pastoraat willen geven: Waar we voor gaan! Het parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 is leidend voor de visie van onze parochiekern.

Daarnaast hanteert onze parochiekern een viertal speerpunten:

1) We werken aan een open, gastvrije kerk. We willen kerk zijn voor iedereen, voor jong en oud en alles er tussen. Daarbij kiezen we er voor om via projecten, activiteiten en publicaties aan iedereen duidelijk te maken wat katholiek zijn in onze tijd is / kan zijn. Daarbij willen we vernieuwend bezig zijn. Dit met behoud van ons eigen gezicht als katholieke gemeenschap maar tegelijkertijd flexibel. Met name de 2e zaterdag van de maand proberen we creatief en divers in te vullen.

2) We werken aan de dialoog met andere geloofsgemeenschappen / organisaties / verenigingen en willen als kerk midden in de Ovezandse samenleving staat en -waar mogelijk- in de regio

3) We werken aan het verder bevorderen van sociale rechtvaardigheid, dichtbij en verder weg.

4) We willen zorgdragen voor de schepping door initiatieven te ontplooien die goed rentmeesterschap van de aarde bevorderen (8e werk van barmhartigheid).